Öğretim Planı

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

Z: Zorunlu
S: Seçmeli
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 
1. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu/Seçmeli AKTS Haftalık Ders Saati
BM101 Araştırma Yöntemleri ve Nicel Analiz 
Research Methods and Quantitative Analysis
Forschungsmethoden und Quantitative Analyse
Z 6 3
BM103 Muhasebe
Accounting
Buchführung
Z 6 3
BM105 İşletme Finansı
Corporate Finance
Betriebliche Finanzwirtschaft
Z 6 3
BM109 Pazarlama Yönetimi
Marketing Management
Marketing Management
Z 6 3
  Seçmeli Ders
Elective Course
Wahlpflichtfach 
S 6 3
  TOPLAM   30 15
 
2. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu/Seçmeli AKTS Haftalık Ders Saati
BM102 Seminer
Seminar
Seminar
Z 6 0
BM104 Yönetim ve Organizasyon
Organization and Management
Organisation und Management
Z 6 3
BM106 İşletme Enformatiği
Business Informatics
Wirtschaftsinformatik
Z 6 3
  Seçmeli Ders
Elective Course
Wahlpflichtfach
S 6 3
  Seçmeli Ders
Elective Course
Wahlpflichtfach
S 6 3
  TOPLAM   30 12
 
3. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu/Seçmeli AKTS Haftalık Ders Saati
BM201 Uzmanlık Alan Dersi I
Master Colloquium I
Master Kolloquium I
Z 6 3
BM203 Yüksek Lisans Tezi
Master’s Thesis
Masterarbeit
Z 24 0
  TOPLAM   30 3
 
4. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu/Seçmeli AKTS Haftalık Ders Saati
BM202 Uzmanlık Alan Dersi II
Master Colloquium II
Master Kolloquium II
Z 6 3
BM203 Yüksek Lisans Tezi
Master’s Thesis
Masterarbeit
Z 24 0
  TOPLAM   30 3
 
SEÇMELİ DERSLER (PAZARLAMA)
Kod Ders
BM002 Pazar Araştırması
Market Research
Marktforschung
BM004 Tüketici Davranışı
Consumer Behavior
Konsumentenverhalten
BM006 Stratejik Pazarlama
Strategic Marketing
Strategisches Marketing
BM008 Dijital Pazarlama
Digital Marketing
Digitales Marketing
BM012 Hizmet Pazarlama
Service Marketing
Dienstleistungsmarketing
 
SEÇMELİ DERSLER (YÖNETİM ve ORGANİZASYON)
Kod Ders
BM014 Kurumsal Öğrenme ve İnovasyon
Corporate Learning and Innovation
Corporate Learning und Innovation
BM016 Stratejik Yönetim
Strategic Management
Strategisches Management
BM018 Girişimcilik
Entrepreneurship
Entrepreneurship
BM020 Örgütsel Davranış
Organizational Behavior
Organisatorisches Verhalten
BM022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik
Corporate Social Responsibility and Ethics
Corporate Social Responsibility und Ethik
BM024 Kültürlerarası Yetkinlik Gelişimi
Intercultural Competence Development
Interkulturelle Kompetenzentwicklung
BM076 İşletme Yönetiminde Güncel Konular
Contemporary Issues in Business Management
Aktuelle Themen im Business Management
BM078 Dijital Dönüşüm
Digital Transformation
Digitale Transformation
 
SEÇMELİ DERSLER (MUHASEBE ve FİNANS)
Kod Ders
BM026 Şirket Değerleme
Corporate Valuation
Unternehmensbewertung
BM028 Davranışsal Finans
Behavioral Finance
Behavioral Finance
BM030 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Financial Markets and Institutions
Finanzmärkte und –Institutionen
BM032 Uluslararası Finans
International Finance
Internationale Finanz
BM034 Finansal Modelleme
Financial Modeling
Finanzielle Modellierung
BM036 Uluslararası Bankacılık
International Banking
Internationales Bankwesen
BM038 Yönetim Muhasebesi
Controlling
Controlling
BM040 Muhasebe Bilgi Sistemleri
Accounting Information Systems
Buchhaltungsinformationssysteme
BM042 Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi
Cost Management and Cost Accounting
Kostenmanagement und Kostenrechnung
BM044 Vergilendirme
Taxation
Besteuerung
BM046 Denetim
Auditing
Wirtschaftsprüfung
BM048 Uluslararası Finansal Raporlama
International Financial Reporting
International Financial Reporting
BM074 Finans, Ticaret ve Ekonomik Gelişme
Finance, Trade and Economic Development
Finanz, Handel und Wirtschaftsentwicklung
 
SEÇMELİ DERSLER (YÖNETİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ)
Kod Ders
BM050 Veri Analitiği ve Büyük Veri
Data Analytics and Big Data
Datenanalyse und Big Data
BM052 Algoritmaya Giriş ve Programlama
Introduction to Algorithms and Programming
Einführung in Algorithmen und Programmierung
BM056 Kurumsal Zeka
Business Intelligence
Business Intelligence
BM058 Kurumsal Kaynak Planlaması
Enterprise Resource Planning
Enterprise Resource Planning
BM060 Bilgi Yönetimi
Knowledge Management
Wissensmanagement
 
SEÇMELİ DERSLER (SAYISAL YÖNTEMLER)
Kod Ders
BM062 Karar Teorisi
Decision Theory
Entscheidungstheorie
BM064 Çok Değişkenli İstatistik
Multivariate Statistics
Multivariate statistische Methoden
BM066 Bilgisayar Destekli İstatistik
Computer-Aided Statistics
Computerunterstützte Statistik
BM068 Ekonometri
Econometrics
Ökonometrie
BM072 Yöneylem Araştırması
Operations Research
Operations Research
BM080 İş Oyunu Semineri
Business Simulation Game
Unternehmensplanspiel
 
Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bologna süreci ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.